Thời khóa biểu - Phiên bản 1.2

Phiên bản 1.2

  • Hiển thị thời khóa biểu tổng hợp trong ngày cho Quản lý giảng đường, Thanh tra.
  • Bổ sung tính năng in kèm theo thời khóa biểu tổng hợp theo ngày
  • Cập nhật Email cho giảng viên, lớp học chi tiết hơn về các thay đổi!
  • Giao diện tương thích với di động nhiều hơn: Menu, bảng lịch chi tiết!

Phiên bản 1.1

  • Cập nhật Hiển thị thời khóa biểu tổng hợp theo phòng cho Quản lý giảng đường, Thanh tra (nâng cấp tốc độ hiển thị chuyển tuần)
  • Email cho giảng viên, lớp học có thay đổi về lịch để cập nhật!

Phiên bản 1.0

  • Hiển thị thời khóa biểu dạng tuần cho sinh viên. Chức năng tìm thời khóa biểu theo lớp
  • Hiển thị thời khóa biểu tổng hợp của cá nhân giảng viên theo tuần
  • Hiển thị thời khóa biểu tổng hợp theo phòng cho Quản lý giảng đường, Thanh tra
  • Quản trị thông tin chung