Quy định thời giờ giảng dạy

Thực hiện Quyết định số 51/QĐ-ĐHQT ngày 30 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung về việc Ban hành Quy định về Công tác đào tạo tại Trường Đại học Quang Trung;
Căn cứ tình hình thực tế về thời gian hoạt động giảng dạy tại Trường, Phòng Đào tạo thông báo việc áp dụng thay đổi thời gian hoạt động giảng dạy mới tại các cơ sở của Trường Đại học Quang Trung như sau:

Buổi Tiết học Giờ học Thời gian nghỉ
Sáng 1 07h20 – 08h10 Không
2 08h10 – 09h00 Giải lao 20 phút
3 9h20 - 10h10 Không
4 10h10 - 11h00  
Chiều 5 13h00 – 13h50 Không
6 13h50 - 14h40 Giải lao 20 phút
7 15h00 - 15h50 Không
8 15h50 - 16h40  
Tối 9 18h30 - 19h20 Không
10 19h20 - 20h10 Không
11 20h10 - 21h00  

Các đơn vị và cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.