Học kỳ hè 2016

Các lớp học kỳ hè 2016 tra tkb với tên lớp là: Học kỳ hè 201605.

Việc đóng lệ phí sẽ được ra đến hạn chót ngày 15h30 ngày 31/5/2016. Sau đó phòng Đào tạo lập lại danh sách lớp, các sinh viên thiếu lệ phí sẽ không được thi (lịch thi sẽ có trong tuần tiếp theo, theo danh sách được tổng hợp).

Những sinh viên không được thi vẫn phải có nghĩa vụ đóng nốt khoản lệ phí này do đã mở lớp theo yêu cầu của sinh viên - theo mẫu đăng ký sinh viên đã nộp cho các khoa.