Thời khóa biểu - Phiên bản 1.2

Danh sách các môn
  • {{x.name}}
Ngày đang chọn: {{selected | amDateFormat : "DD-MM-YYYY"}}, gồm các môn:
Tiết {{detail.period}}, phòng {{detail.room}} {{detail.course_name}} Giảng viên: {{detail.instructor.lastname}} {{detail.instructor.firstname}} {{instructor.lastname}} {{instructor.firstname}} Ghi chú: {{detail.course_description}}